Monday, January 31, 2011

Con gì??

Cẩm lơ sa, pơ tí dôn, pơ tí noa, lúy xực me xừ lúy xực cả moa!!

Đố biết là con gì?!

Bonus:

"Ẻn pa cúc cù cu…cu, ẻn săng tê cúc cúc, Y-ê ẻn đon-nê một cục, ô-dua-đuy ốt si một cục, ốp la ốp lết, măng dê ngon ra phết."